Accés

Perfil de l'estudiant

El màster s’adreça a graduats en agronomia i ciència forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal i a graduats en biologia o biotecnologia amb coneixements de biologia vegetal aplicada. Va dirigit tant al graduat de primer cicle (graus d'enginyeries agrícoles, agràries i alimentaries, i enginyers tècnics i diplomats) com a aquells graduats o professionals superiors (enginyers superiors i llicenciats) que vulguin augmentar la seva especialització o actualitzar els seus coneixements en frucuticultura.

Requisits d'admissió

Els estudiants que desitgin accedir al màster hauran d'acreditar, en els termes reglamentarias establerts per llei,  que estan en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau."

També hi poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau."

No s'estableix cap condició ni prova d'accés especial per als graduats en titulacions que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola o Enginyer Agrònom, per la qual cosa no es formulen criteris d'accés. En altres casos, com són les titulacions que habiliten per a la professió d'Enginyeria tècnica forestal, Enginyeria de Forests, o titulats en Biotecnologia-agroalimentària, Biologia-agrària, la comissió d'estudis del Màster serà la responsable de gestionar els complements de formació que han de cursar els alumnes que procedeixen de les titulacions sense accés directe. El nombre màxim de crèdits de complements de formació a cursar serà de 27 ECTS. La Comissió del Màster, prèvia anàlisi del certificat d'estudis presentat per l'alumne,  descartaran als alumnes que no compleixin els requisits formatius mínims necessaris i ha d'establir els continguts dels complements formatius en els casos dels alumnes que siguin acceptats. Els complements formatius s'han d'establir en base a les matèries del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària i seran cursats de forma conjunta amb els alumnes del Grau.