Pla d'estudis i guies docents

El Màster en Fructicultura s’obté després d’haver superat 60 crèdits ECTS, a més els estudiants procedents d'altres titulacions hauran de cursar un determinat nombre de crèdits ECTS de complements de formació segons la titulació de procedència. Té una durada d'un any.

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiant amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. 

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries obligatòries (B) 45
Treball final de grau 15
TOTAL CRÈDITS 60

Curs 2024-2025