Objectius i competències

Objectius i competències

Les competències generals i especifiques del màster són:

- Generals:

CG1 Planificar, organitzar i dirigir els sistemes i processos desenvolupats en el sector, en un marc que estimuli la competitivitat de les empreses, alhora de fomentar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament sostenible del medi rural

CG2 Organitzar i dirigir equips humans amb una visió àmplia, equilibrada i justa dels objectius, de les tasques i de les responsabilitats dels membres

CG3 Proposar, dirigir i realitzar projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes emprats en les empreses i organitzacions vinculades al sector

CG4 Analitzar la informació provinent de l'entorn i utilitzant-la de forma eficient per facilitar la presa de decisions en empreses i organitzacions del sector

CG5 Transmetre els resultats i les conclusions i dels seus estudis o informes d'acord a les necessitats específiques i les característiques de l'organització

CG6 Analitzar casos o situacions concretes per identificar els factors rellevants en el procés de decisió i valorar la implementació de les solucions

CG7 Capacitat crítica i innovadora en els processos d'anàlisi, presa de decisions i en la implementació de les solucions

CG8 Analitzar i valorar les implicacions mediambientals, socials i ètiques de l'activitat professional.

CG9 Desenvolupar habilitats de treball i relacions interpersonals en l'entorn laboral i conèixer l'organització i estructura de l'empresa o institució

CG10 Respectar els drets fonamentals d'igualtat de gènere, la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics

- Especifiques:

CE1 Capacitat per analitzar els ecosistemes de producció fruitera i la seva relació amb els recursos del medi productiu i els objectius de la producció

CE2 Capacitat per analitzar i escollir les estratègies de producció segons els condicionants imposats pel medi productiu, la tecnologia disponible i el mercat

CE3 Capacitat per dissenyar, dimensionar i gestionar sistemes integrats de producció de fruites

CE4 Capacitat per proposar, dirigir i executar de manera eficient els processos de producció, manipulació i conservació de fruites

CE5 Gestionar els recursos de la producció i del medi d'una manera eficient

CE6 Capacitat per gestionar empreses frutícolas de producció, manipulació, transformació i comercialització

CE7 Capacitat per utilitzar les tècniques pròpies de l'organització i direcció de l'empresa agroalimentària: investigació comercial, màrqueting, sistemes de comercialització de productes agroalimentaris i gestió logística

CE8 Capacitat per utilitzar tècniques de millora i de biotecnologia aplicada a les espècies fruiteres

CE9 Saber gestionar informació complexa per a la identificació de factors rellevants i pertorbacions en els processos i els resultats

CE10 Gestionar projectes de millora i desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la producció de fruites

CE11 Realitzar, presentar, argumentar i executar un projecte en el qual es sintetitzen totes les competències s adquirides en el màster